as

ABOUT US | เกี่ยวกับเรา

เรื่องของ "ภูมิใจ" เริ่มขึ้นที่ "ใจ"
เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความยั่งยืน จำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงและเกื้อกูลทุกมิติเข้าด้วยกัน การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงคุณค่าอย่างสูงสุด เพราะทุกสิ่งต่างเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

เราเชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจจะถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งสำคัญที่จะเป็นเสมือนหางเสือแห่งการเดินทางที่ชัดเจนและแน่วแน่ นั่นก็คือการตระหนักรู้ต่อเจตจำนงในทุกๆ การกระทำของเรา

บ.ภูมิใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน แนวคิดใหม่ ที่เน้นสร้างความยั่งยืนและสันติสุข ด้วยการส่งเสริมศักยภาพและความต้องการของชุมชน เชื่อมโยงและแบ่งปันทั้งคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจรวมถึงทุกกิจกรรมที่เราทำต่อผู้มีส่วนร่วม ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เสมือนสายธารแห่งลำน้ำที่ไหลผ่านและเกื้อกูลทุกชีวิต อย่างไม่มีวันเหือดแห้ง เพื่อการเติบโต การดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้วยเอสโมเดล (S Model) โมเดลธุรกิจ ที่ใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์ม ในการเชื่อมโยง แบ่งปันผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และการแสดงผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารกิจการ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้คน หน่วยธุรกิจ องค์กร ที่มีแนวคิดเดียวกันในการส่งต่อจิตสำนึกของการสร้างความพอเพียง เพื่อความยั่งยืน และสันติสุขร่วมกัน

VISION | เจตจำนงแห่งการดำรงอยู่

สร้างความรุ่งเรือง และสันติสุข
ในการอยู่ร่วมกันของชุมชน สิ่งแวดล้อม
และทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

MISSION | พันธกิจ

* สร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ

* พัฒนาโมเดลวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) ที่เน้นความต้องการและส่งเสริมศักยภาพของชุมชน รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

* พัฒนาธุรกิจ และชุมชนโดยยึดหลัก 4 ประการ
ปลอดสารเคมี / ปลอดการตัดต่อพันธุกรรม / ทำให้ขยะเป็นศูนย์ในขบวนการผลิต / รักษาสมดุลย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Non Chemical / Non GMO / Zero Waste / Sustainable Environment)

* นำระบบดิจิทัลสู่การบริหารจัดการและสื่อสาร ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของชุมชน บุคลากร และกลุ่มธุรกิจ เพื่อเศรษฐกิจโปร่งใส

OUR JOURNEY | การเดินทางของเรา

2561 / 2018
"เริ่มที่ยากและเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้..."
คิดจะสร้างงความแตกต่าง สิ่งที่ทำต้องต่างอย่างมีนัยยะและใช้หัวใจนำทาง
* สำรวจพื้นที่ แหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูก แหล่งเพาะเลี้ยง และศึกษาวิถีชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง ต้นแบบเพื่อการสร้างผลผลิตจากเกษตรผสมทั้งการเลี้ยงปลาและปลูกพืชเศรษฐกิจ
* ยิ่งห่างไกล ยิ่งน่าค้นหา...เริ่มที่จังหวัดยะลา อำเภอเบตง ใต้สุดแดนสยาม สร้างความเชื่อมโยง ด้วยความจริงใจ เรียนรู้ชุมชนเพื่อเข้าถึงศักยภาพที่รอการค้นพบสู่การพัฒนา
* ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติใหม่ให้กับกลุ่ม ด้วยการลงพื้นที่จริงอย่างสม่ำเสมอ และทำงานในห้องสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน
"ลงสนาม สร้างโมเดลการทำงาน วัดใจ วัดผล"
* สัมฟัส พิสูจน์ความจริง เข้าใจศักยภาพในพื้นที่ เสริมจุดแข็งเพื่อความยั่งยืน
* เยี่ยมเยียนพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ สร้างมิตรภาพ เข้าถึงจากใจสู่การลงมือทำ ด้วยทัศนคติใหม่
* สร้างความร่วมมือ สร้างสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ของกลุ่มอย่างเป็นทางการ Betong111
* พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา สร้างแบรนด์ ที่เกษตรกรร่วมเป็นเจ้าของ
* กำเนิดของ "แบล็กเฟิร์ล" สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานของสินค้าส่งออก
* สร้างตราสินค้าภายใต้การดูแลของ ภูมิใจฯ ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือผู้บริโภค และกำหนดมาตรฐานสินค้าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย ในฐานะเป็น origin of product
2562 / 2019

2563 / 2020
"ลงสนาม สร้างโมเดลการทำงาน วัดใจ วัดผล"
* สัมฟัส พิสูจน์ความจริง เข้าใจศักยภาพในพื้นที่ เสริมจุดแข็งเพื่อความยั่งยืน
* เยี่ยมเยียนพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ สร้างมิตรภาพ เข้าถึงจากใจสู่การลงมือทำ ด้วยทัศนคติใหม่
* สร้างความร่วมมือ สร้างสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ของกลุ่มอย่างเป็นทางการ Betong111
* พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา สร้างแบรนด์ ที่เกษตรกรร่วมเป็นเจ้าของ
* กำเนิดของ "แบล็กเฟิร์ล" สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานของสินค้าส่งออก
* สร้างตราสินค้าภายใต้การดูแลของ ภูมิใจฯ ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือผู้บริโภค และกำหนดมาตรฐานสินค้าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย ในฐานะเป็น origin of product

OUR JOURNEY | การเดินทางของเรา

2561 / 2018

"เริ่มที่ยากและเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้..."
คิดจะสร้างงความแตกต่าง สิ่งที่ทำต้องต่างอย่างมีนัยยะและใช้หัวใจนำทาง
* สำรวจพื้นที่ แหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูก แหล่งเพาะเลี้ยง และศึกษาวิถีชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง ต้นแบบเพื่อการสร้างผลผลิตจากเกษตรผสมทั้งการเลี้ยงปลาและปลูกพืชเศรษฐกิจ
* ยิ่งห่างไกล ยิ่งน่าค้นหา...เริ่มที่จังหวัดยะลา อำเภอเบตง ใต้สุดแดนสยาม สร้างความเชื่อมโยง ด้วยความจริงใจ เรียนรู้ชุมชนเพื่อเข้าถึงศักยภาพที่รอการค้นพบสู่การพัฒนา
* ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติใหม่ให้กับกลุ่ม ด้วยการลงพื้นที่จริงอย่างสม่ำเสมอ และทำงานในห้องสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

2562 / 2019

"ลงสนาม สร้างโมเดลการทำงาน วัดใจ วัดผล"
* สัมฟัส พิสูจน์ความจริง เข้าใจศักยภาพในพื้นที่ เสริมจุดแข็งเพื่อความยั่งยืน
* เยี่ยมเยียนพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ สร้างมิตรภาพ เข้าถึงจากใจสู่การลงมือทำ ด้วยทัศนคติใหม่
* สร้างความร่วมมือ สร้างสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ของกลุ่มอย่างเป็นทางการ Betong111
* พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา สร้างแบรนด์ ที่เกษตรกรร่วมเป็นเจ้าของ
* กำเนิดของ "แบล็กเฟิร์ล" สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในมาตรฐานของสินค้าส่งออก
* สร้างตราสินค้าภายใต้การดูแลของ ภูมิใจฯ ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือผู้บริโภค และกำหนดมาตรฐานสินค้าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย ในฐานะเป็น origin of product

2563 / 2020

"เริ่มที่ยากและเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้..."
คิดจะสร้างงความแตกต่าง สิ่งที่ทำต้องต่างอย่างมีนัยยะและใช้หัวใจนำทาง
* สำรวจพื้นที่ แหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูก แหล่งเพาะเลี้ยง และศึกษาวิถีชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกลุ่มเกษตรเข้มแข็ง ต้นแบบเพื่อการสร้างผลผลิตจากเกษตรผสมทั้งการเลี้ยงปลาและปลูกพืชเศรษฐกิจ
* ยิ่งห่างไกล ยิ่งน่าค้นหา...เริ่มที่จังหวัดยะลา อำเภอเบตง ใต้สุดแดนสยาม สร้างความเชื่อมโยง ด้วยความจริงใจ เรียนรู้ชุมชนเพื่อเข้าถึงศักยภาพที่รอการค้นพบสู่การพัฒนา
* ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติใหม่ให้กับกลุ่ม ด้วยการลงพื้นที่จริงอย่างสม่ำเสมอ และทำงานในห้องสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

BLOG

COMING SOON

 

COMMUNITY | ชุมชนของเรา

เรื่องของ "ภูมิใจ" เริ่มขึ้นที่ "ใจ"
เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความยั่งยืน จำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงและเกื้อกูลทุกมิติเข้าด้วยกัน การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงคุณค่าอย่างสูงสุด เพราะทุกสิ่งต่างเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

เราเชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจจะถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งสำคัญที่จะเป็นเสมือนหางเสือแห่งการเดินทางที่ชัดเจนและแน่วแน่ นั่นก็คือการตระหนักรู้ต่อเจตจำนงในทุกๆ การกระทำของเรา

บ.ภูมิใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน แนวคิดใหม่ ที่เน้นสร้างความยั่งยืนและสันติสุข ด้วยการส่งเสริมศักยภาพและความต้องการของชุมชน เชื่อมโยงและแบ่งปันทั้งคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจรวมถึงทุกกิจกรรมที่เราทำต่อผู้มีส่วนร่วม ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เสมือนสายธารแห่งลำน้ำที่ไหลผ่านและเกื้อกูลทุกชีวิต อย่างไม่มีวันเหือดแห้ง เพื่อการเติบโต การดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้วยเอสโมเดล (S Model) โมเดลธุรกิจ ที่ใช้ดิจิทัลแพลทฟอร์ม ในการเชื่อมโยง แบ่งปันผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และการแสดงผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารกิจการ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้คน หน่วยธุรกิจ องค์กร ที่มีแนวคิดเดียวกันในการส่งต่อจิตสำนึกของการสร้างความพอเพียง เพื่อความยั่งยืน และสันติสุขร่วมกัน

MEMBER | สมาชิก

COMING SOON

 

 

CONTACT US | ติดต่อเรา


LINE@: @Bhumjaisociety

Phone: (+66)92-895-1993

Website: bhumjai.com

Email: info@bhumjai.com